You are here

Privacy policy

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, es recolliran en un fitxer el responsable del qual és el Consell Comarcal del Pallars Jussà, i seran tractats amb l'exclusiva finalitat de contestar i obtenir estadístiques de les mateixes.

El fet d'emplenar aquest formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. En cap cas hi ha cessió d'aquestes dades a tercers. Aquest fitxer disposa dels nivells de protecció que s'estableixen en el R.D. 994/1999, d'11 de juny, en relació a les mesures dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 

Podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i en les condicions que preveu la LOPD, adreçant-se per escrit a la nostra seu, C. Soldevila, 18 (Casa Sullà) 25620-Tremp (Lleida) info@pallarsjussa.net